Germany  Glashagen, Jörg - akkus united
No.RankPointsDateCitySeason
1168007.12.2008GermanyLeipzig2008/09
2911004.01.2009GermanyHöckendorf2008/09
3612522.02.2009GermanyPlauen2008/09
4158422.03.2009GermanyLeipzig2008/09
51010529.03.2009GermanyBurgstädt2008/09
6612526.04.2009GermanyHöckendorf2008/09
7139210.05.2009GermanyLeipzig2008/09
8612524.05.2009GermanyBurgstädt2008/09
9414507.06.2009GermanyDahlewitz2008/09
10414528.06.2009GermanyHöckendorf2008/09
11316112.07.2009GermanyZwickau2008/09
1239009.08.2009GermanyEM Sonneberg2008/09
13513025.10.2009GermanyHöckendorf2009/10
14414508.11.2009GermanyPlauen2009/10
15316110.01.2010GermanyHöckendorf2009/10
161110024.01.2010GermanyDahlewitz2009/10
17911021.02.2010GermanyPlauen2009/10
18612528.03.2010GermanyBurgstädt2009/10
19612518.04.2010GermanyBurgstädt2009/10
20612525.04.2010GermanyDahlewitz2009/10
21612527.06.2010GermanyZwönitz2009/10
22316104.07.2010GermanyHöckendorf2009/10
2331008.08.2010GermanyDM Sonneberg2009/10
24513003.10.2010GermanyBurgstädt2010/11
25811517.10.2010GermanyDahlewitz2010/11
26612524.10.2010GermanyHöckendorf2010/11
27911007.11.2010GermanyLeipzig2010/11
28120028.11.2010GermanyPlauen2010/11
29513005.12.2010GermanyLeipzig2010/11
30218012.12.2010GermanyPlauen2010/11
31414509.01.2011GermanyHöckendorf2010/11
32414506.02.2011GermanyPlauen2010/11
33414527.02.2011GermanyZwönitz2010/11
34414517.04.2011GermanyDahlewitz2010/11
35316101.05.2011GermanyLeipzig2010/11
36414522.05.2011GermanyHöckendorf2010/11
37316105.06.2011GermanyGelenau2010/11
38218003.07.2011GermanyHöckendorf2010/11
39316109.10.2011GermanyBurgstädt2011/12
40612516.10.2011GermanyDahlewitz2011/12
41316123.10.2011GermanyHöckendorf2011/12
42414527.11.2011GermanyZwönitz2011/12
43218018.12.2011GermanyZwickau2011/12
44316108.01.2012GermanyHöckendorf2011/12
45218005.02.2012GermanyPlauen2011/12
46218026.02.2012GermanyZwönitz2011/12
47218011.03.2012GermanyDahlewitz2011/12
48218025.03.2012GermanyBurgstädt2011/12
49218022.04.2012GermanyDahlewitz2011/12
50120006.05.2012GermanyZwönitz2011/12
51414503.06.2012GermanyHöckendorf2011/12
52120001.07.2012GermanyHöckendorf2011/12
53612508.07.2012GermanyDahlewitz2011/12
5419012.08.2012GermanyIDM Sonneberg2011/12
55120002.09.2012GermanyHöckendorf2012/13
56218014.10.2012GermanyDahlewitz2012/13
57316104.11.2012GermanyPlauen2012/13
58513002.12.2012GermanyLeipzig2012/13
59414509.12.2012GermanyZwickau2012/13
60120006.01.2013GermanyHöckendorf2012/13
61218020.01.2013GermanyPlauen2012/13
62218010.02.2013GermanyZwönitz2012/13
63218003.03.2013GermanyMagdeburg2012/13
64414524.03.2013GermanyBurgstädt2012/13
65120028.04.2013GermanyHöckendorf2012/13
66120005.05.2013GermanyZwickau2012/13
67120023.06.2013GermanyZwickau2012/13
68120030.06.2013GermanyHöckendorf2012/13
69112101.09.2013GermanyHöckendorf2013/14
70211906.10.2013GermanyDahlewitz2013/14
71311813.10.2013GermanyZwickau2013/14
72211903.11.2013GermanyPlauen2013/14
73311801.12.2013GermanyLeipzig2013/14
74112105.01.2014GermanyHöckendorf2013/14
75211902.02.2014GermanyHerrenhaide2013/14
76311823.02.2014GermanyZwönitz2013/14
77211923.03.2014GermanyHerrenhaide2013/14
78112127.04.2014GermanyHöckendorf2013/14
79511608.06.2014GermanySonneberg2013/14
80112129.06.2014GermanyHöckendorf2013/14
81211906.07.2014GermanyDahlewitz2013/14
8210017.08.2014GermanyDM Sonneberg2013/14
83211914.09.2014GermanyHöckendorf2014/15
84211912.10.2014GermanyDahlewitz2014/15
85311830.11.2014GermanyPlauen2014/15
86211914.12.2014GermanyHerrenhaide2014/15
87211904.01.2015GermanyHöckendorf2014/15
88112118.01.2015GermanyPlauen2014/15
89211901.02.2015GermanyHerrenhaide2014/15
90112122.03.2015GermanyDahlewitz2014/15
91112118.04.2015GermanyBlankenfelde2014/15
92112126.04.2015GermanyHöckendorf2014/15
93112124.05.2015GermanySonneberg2014/15
94112128.06.2015GermanyPlauen2014/15
95112112.07.2015GermanyHöckendorf2014/15
964016.08.2015GermanyDM Sonneberg2014/15
97112106.09.2015GermanyHöckendorf2015/16
98311801.11.2015GermanyBlankenfelde2015/16
99311829.11.2015GermanyHerrenhaide2015/16
100112104.01.2016GermanyHöckendorf2015/16
101112110.01.2016GermanyHerrenhaide2015/16
102112107.02.2016GermanyPlauen2015/16
103211924.04.2016GermanyHöckendorf2015/16
104112101.05.2016GermanyZwönitz2015/16
105311815.05.2016GermanySonneberg2015/16
106511629.05.2016GermanyZwickau2015/16
107112105.06.2016GermanyPlauen2015/16
108211910.07.2016GermanyHöckendorf2015/16
1096014.08.2016GermanyDM Sonneberg2015/16
110112104.09.2016GermanyHöckendorf2016/17
111711408.01.2017GermanyAugsburg (TSV)2016/17
112112103.09.2017GermanyHöckendorf2017/18
113112106.05.2018GermanyHöckendorf2017/18

contact